Veleposlaništvo RS Dunaj /Konzularne zadeve /Potni list /

Potni list

Pravna podlaga: Zakon o potnih listinah (Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009)

Slovenski državljani, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko vlogo za izdajo nove potne listine vložijo tudi na veleposlaništvu. Vlogo mora državljan vložiti osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost in skladnost priložene fotografije z dejansko podobo.  

Prosilci, ki so starejši od 8 let, se morajo na vlogo podpisati, od dopolnjenega 12. leta starosti pa se na predpisan način odvzameta tudi dva prstna odtisa, razen v primerih, ko je iz zdravstvenih razlogov mogoč odvzem le enega prstnega odtisa ali ko odvzem prstnih odtisov ni mogoč.

Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so dojenčki in mlajši otroci). 

Potna listina za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, se vroči zakonitemu zastopniku, ki je vložil vlogo za njeno izdajo, ali drugemu zakonitemu zastopniku, če je tako navedel zakoniti zastopnik ob vložitvi vloge. Potna listina se lahko vroči tudi državljanu, ki je ob vložitvi vloge za izdajo potne listine star 15 let in več, če temu ob vložitvi vloge ni nasprotoval zakoniti zastopnik. Potna listina se lahko ob predložitvi pooblastila  vroči tudi pooblaščencu. 

(Opomba: Odvzeti prstni odtisi se v evidenci potnih listin ne hranijo ter se po izdelavi in vročitvi potnega lista iz evidence izbrišejo. Prstni odtisi so shranjeni kot biometrični zapis zgolj na čipu potnega lista posameznika in se lahko uporabljajo izključno za namen izvajanja mejne kontrole.) 

Vloga za izdajo PL je mogoča šele, ko je oseba evidentirana kot državljan RS - v primeru otroka, ki je bil rojen v tujini, je potrebno otroka najprej priglasiti v državljanstvo, šele nato je mogoče vložiti vlogo za izdajo PL RS.

 

Za nov potni list je potrebno predložiti naslednje:

 • star potni list (v kolikor ga imate; če ta še ni bil izdan, pa veljavno javno listino s fotografijo ali drug dokument za dokazovanje istovetnosti, npr. rojstni list);

 • vlogo za potni list (izpolnite jo na veleposlaništvu).

 • biometrično fotografijo, ki odraža dejanski videz prosilca (fotografija mora nujno ustrezati tem specifikacijam)

V kolikor nosite očala, je potrebno paziti, da na fotografiji ni odseva iz njih. Obraz naj bo brez nasmeha, pogled usmerjen naravnost. Ozadje fotografije naj bo svetlo enobarvno, brez vzorcev, idealno je svetlo sivo ali svetlo modro ozadje. Za osebe s svetlimi lasmi je obvezna uporaba ozadja, ki ni belo. Fotografija ne sme biti poškodovana.

Veljavnost potnega lista in konzularne takse: 

 • 10 let za odrasle osebe - od 18. leta dalje (konzularna taksa: 115 EUR),

 • 5 let za otroke od 3. do 18. leta starosti (konzularna taksa: 76 EUR),

 • 3 leta za otroke do 3. leta starosti (konzularna taksa: 57 EUR).

 Postopek pridobitve novega potnega lista traja od 7 do 12 dni.

 

Vpis spremembe stalnega naslova v potni list

Državljan RS, ki ima prijavljen naslov v tujini je v skladu z Zakonom o prebivališču dolžan  prijavo sporočiti pristojnemu organu najpozneje v 15 dneh od naselitve oz. spremembe (več o tem v posebni rubriki "Ureditev prijave prebivališča"). 

Po prijavi stalnega naslova v tujini je državljan RS dolžan v roku 30 dni zamenjati identifikacijske dokumente, kot to urejajo področni zakoni in sicer osebno izkaznico, potni list in vozniško dovoljenje. V potni list se nov naslov lahko vpiše kot sprememba (v kolikor obstaja na tretji strani potnega lista še prazen prostor), sicer je potrebno vložiti vlogo za novega. 

Državljani, ki stalno ali začasno prebivajo v Republiki Avstriji, lahko na Veleposlaništvu RS na Dunaju ali na Generalnem konzulatu v Celovcu (odvisno od zvezne dežele) brezplačno vložijo vlogo za spremembo naslova in za vpis novega naslova v potni list. Postopek za vpis novega naslova v potni list traja od 2 do 3 tedne.

Vlogi je potrebno priložiti:

 • potno listino, 
 • potrdilo o prijavi prebivališča na novem naslovu,

 • glede prijave naslova za mladoletnega otroka glej rubriko "Ureditev prijave prebivališča"


Najpozneje v 30 dneh pa mora predložiti potno listino upravni enoti v uničenje, če: 

 • spremeni priimek ali ime, 
 • fotografija ne kaže več njegove prave podobe,

 • je poškodovana oziroma obrabljena ali iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna,

 • spremeni stalno prebivališče, pa je vpis ene spremembe v obstoječ potni list že izkoristil.