Veleposlaništvo RS Dunaj /Konzularne zadeve /Ureditev prijave prebivališča /

Ureditev prijave prebivališča

Na Veleposlaništvu Republike Slovenije na Dunaju lahko uredite prijavo spremembe stalnega ali začasnega prebivališča. Obveznost prijave spremembe prebivališča izhaja iz Zakona o prijavi prebivališča, na podlagi katerega so slovenski državljani v tujini dolžni tudi:

  • PRIJAVITI STALNI NASLOV V TUJINI, kadar se za stalno odselijo iz Slovenije in sporočiti morebitne kasnejše spremembe naslova v tujini zaradi selitve;
    Stalni naslov v tujini mora prijaviti tudi tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji, ki  se stalno odseli v tujino.

  • PRIJAVITI ZAČASNI NASLOV V TUJINI, kadar se začasno naselijo v tujini. Prijava ni potrebna, če je nastanitev krajša od 90 dni, kljub temu posameznik lahko prijavi začasni naslov, v kolikor to želi;

Stalno prebivališče je naselje, kjer se posameznik naseli z namenom, da v njem stalno prebiva, ker je to naselje središče njegovih življenjskih interesov.

Začasno prebivališče je vsako drugo prebivališče, kjer se posameznik zadržuje ali začasno prebiva zaradi dela, šolanja ali drugih razlogov, vendar v njem nima namena stalno prebivati.  

Posameznik ima lahko samo stalno prebivališče v Sloveniji ali stalni naslov v tujini, ne pa obeh hkrati. Posameznik s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) ima lahko začasen naslov v tujini, ne more pa imeti hkrati stalnega naslova v tujini in začasnega naslova v tujini (v tujini je lahko zgolj stalno ali začasno) kakor ne more imeti hkrati prijavljenega začasnega prebivališča v RS in začasnega naslova v tujini.

Začasni naslov v tujini zamenjuje začasen odhod z območja RS. Šesti odstavek 14. člena Zakona o  prijavi prebivališča določa, da se lahko začasni naslov v tujini prijavi za čas do štirih let. V primeru daljšega bivanja na istem začasnem naslovu v tujini mora posameznik ponovno prijaviti začasni naslov v tujini in sicer pred njegovim prenehanjem.

Prijavo stalnega ali začasnega naslova v tujini je potrebno sporočiti najpozneje v 15 dneh od naselitve oz. spremembe. Prav tako je pomembno, da se sporoči tudi spremembe, ki so administrativne narave, kot je npr. sprememba naziva ulice ipd. Zaradi življenjskosti izvajanja zakona se lahko v primeru, ko je datum odselitve znan že prej, prijava izvede tudi pred odselitvijo (registrsko poimenovanje: vnaprej datiran dogodek). Pri tem zakon ne postavlja časovne omejitve koliko prej je lahko odhod javljen.

Ob prijavi stalnega ali začasnega naslova v tujini ni potrebno predložiti dokazil o pravici do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja.

Prijavo stalnega ali začasnega naslova v tujini je mogoče urediti tudi na katerikoli upravni enoti v Sloveniji ali preko portala e-uprava, z elektronskim podpisom, ki ustreza lastnoročnemu podpisu, skladno z zakonom, ki ureja elektronski podpis in elektronsko poslovanje.

Po prijavi stalnega naslova v tujini je državljan Republike Slovenije dolžan v roku 30 dni zamenjati identifikacijske dokumente, kot to urejajo področni zakoni in sicer osebno izkaznico, potni list in vozniško dovoljenje. Medtem ko je nov naslov mogoče vpisati v potni list kot spremembo (v kolikor obstaja na tretji strani potnega lista še prazen prostor), pa pri osebni izkaznici in vozniškem dovoljenju te možnosti ni.

Državljani, ki stalno ali začasno prebivajo v Republiki Avstriji, lahko na Veleposlaništvu RS na Dunaju ali na Generalnem konzulatu v Celovcu (odvisno od zvezne dežele) vložijo vlogo za vpis novega naslova v potni list. Postopek je brezplačen in traja od 2 do 3 tedne.

Prijava stalnega naslova v tujini hkrati pomeni, da bo državljan evidentiran kot volivec, ki se vpiše na posebni volilni imenik države v tujini, v kateri prebiva, ob izvajanju volitev pa bo avtomatično prejemal na ta naslov tudi volilne karte in glasovnice, ki omogočajo glasovanje po pošti.

 

Prijava spremembe naslova v tujini za mladoletnega otroka

V primeru, da starša ne prebivata na skupnem naslovu, mora tisti starš, na katerega naslovu otrok ni prijavljen, podpisati soglasje k prijavi naslova otroka. V kolikor soglasje ne podpiše ali ne more podpisati, mora prijavitelj priložiti eno od prilog:

·         Odločbo o tem, da mu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo,

·         Sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok,

·         Sodno odločbo,

·         Drugo.

V kolikor je otrokov naslov enak naslovu obeh staršev, soglasje drugega starša ni potrebno.

V skladu s tem je potrebno pri spremembi naslova mladoletnemu otroku predložiti potrdilo o prijavi stalnega naslova v Avstriji za otroka in oba starša.

 V nadaljevanju podajamo pojasnila na nekaj pogostih vprašanj v zvezi s prebivališčem v tujini:  

1) Kaj je kriterij, da se določena oseba lahko opredeli, da ima namen stalno bivati v tujini? Ali gre za določeno dolžino bivanja v tujini?

Kriterij je izključno subjektivna ocena posameznika, ki temelji na njegovi presoji, kako dolgo bo bival v tujini in na njegovem vedenju (že ob odhodu v tujino), ali se namerava v Republiko Slovenijo vrniti.
Če gre torej posameznik v tujino za dalj kot 90 dni, pa ob odhodu ve, da je odhod zgolj začasne narave in se namerava vrniti, je njegova dolžnost, da prijavi začasni naslov  v tujini, v 15 dneh od naselitve. Posameznik ob prijavi začasnega naslova v tujini ohrani stalno prebivališče in se ga zato šteje kot »zdomca«.

Odjava stalnega prebivališča oziroma prijava stalnega naslova v tujini pa za posameznika pomeni, da mu stalno prebivališče v Sloveniji preneha veljati in se ga zato šteje kot »izseljenca«. Namenjena je posameznikom, ki bodo v tujini ostali daljše časovno obdobje ali pa se v Slovenijo sploh ne nameravajo vrniti.

Ker je čas prebivanja vnaprej težko dolgoročno določiti, okoliščine zaradi katerih posameznik odhaja v tujino, pa se lahko spreminjajo, lahko državljan prijavi začasni naslov v tujini, kasneje pa ga spremeni v »stalno odjavo v tujino«.

2) Ali je sploh mogoče prijaviti stalno bivališče v tujini, če si podnajemnik (kjer ti lastnik ne garantira stalnega podnajemnega razmerja) in ne lastnik stanovanja?

Ob prijavi začasnega naslova v tujini ali ob odjavi stalnega prebivališča v tujino se pri pristojnem organu navede zgolj naslov v tujini, na katerem bo posameznik prebival. Ob tem ni potrebno dokazovati pravice do prebivanja na naslovu, kot to sicer velja za prijavo prebivališča na območju Republike Slovenije. Je pa dolžnost državljana, da sporoča vse spremembe naslova. Na tak način se zagotavlja ažurnost naslovov tudi v primeru, ko bi se državljan v tujini kasneje moral preseliti zaradi spremembe lastništva, najemnega ali podnajemnega razmerja.

3) Ali lahko prijavo stalnega naslova v tujini  izvede državljan, ki že več let ali desetletij prebiva v tujini?

Državljan odjavo stalnega prebivališča v Sloveniji in prijavo stalnega naslova v tujini mora narediti, saj se s tem izpolni obveznost, ki izhaja iz Zakona o prijavi prebivališča.

4.) Ali je odjava stalnega bivališča in prijava stalnega naslova dovolj za pridobitev statusa davčnega nerezidenta v Sloveniji?

Odjava stalnega bivališča in prijava stalnega naslova v tujini je le eden od pogojev za pridobitev statusa davčnega nerezidenta v Sloveniji. Osebe s statusom davčnega nerezidenta ne plačujejo dohodnine za dohodke, ki jih dosegajo (oziroma imajo vir) izven Slovenije. Več informacij glede  ureditve statusa davčnega nerezidenta je dostopnih na spletni strani Finančne uprave RS:

https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogodki_prebivalci/selim_se_v_tujino/