Veleposlaništvo RS Dunaj /Kulturno sodelovanje /Študij v Avstriji /

Študij v Avstriji

Za slovenske študente, ki želijo študirati na visokih šolah v Avstriji, načeloma veljajo enaki pogoji za sprejem na visoke šole kot za avstrijske študente. Vsekakor pa je potrebno priznanje njihovih kvalifikacij s strani vsakokratne ustanove.

SPLOŠNI POGOJI ZA SPREJEM NA AVSTRIJSKE UNIVERZE:

• potrdilo o zaključeni srednji šoli, ki je enakovredno avstrijskemu zrelostnemu izpitu (matura, zaključni izpit), ali dokument, ki potrjuje zaključek ustreznega študija na višješolskih institucijah;
• kandidati morajo dokazati zadostno znanje nemškega jezika.

Za nadaljnje informacije so na voljo sekretariati posameznih univerz.. Prijava za sprejem na univerzo mora biti vložena na sekretariat univerze najkasneje do 5. septembra ali do 5. februarja za sledeči semester. O sprejemu ali zavrnitvi prijave odloči rektor univerze.

Vsi dokumenti morajo biti predloženi v originalu ali v overjenem prepisu. Tujejezični dokumenti morajo biti predloženi skupaj z overjenimi nemškimi prevodi. Originalne listine, prepisi in prevodi morajo biti overjeni v državi izdaje in nadoverjeni s strani tamkajšnjih avstrijskih predstavništev. Na podlagi meddržavnih pogodb potrebujejo listine iz nekaterih držav le poenostavljeno overitev ali sploh ne potrebujejo overitve (npr. izpiski iz matičnih knjig, sodne listine). Za prevod listin v Avstriji so pristojni sodno zapriseženi tolmači.

Podrobne informacije o avstrijskih univerzah in višješolskih institucijah najdete na strani Zveznega ministrstva za znanost in raziskave.


ŠOLNINE

V Avstriji je načeloma študij brezplačen. Od poletnega semestra 2013 dalje pa bodo morali študenti, ki študirajo preko predpisanega časa, in nedržavljani EU plačevati šolnino za študij na avstrijskih univerzah. Študenti z dolgim stažem bodo morali plačati 363,36 evrov na semester, nedržavljani EU pa 726,72 evrov na semester.

Šolnino bodo morali plačati domači študenti in študenti iz EU, ki so prekoračili predpisan minimalni čas študija za dva semestra. Od tega so izvzeti zaposleni študenti, prejemniki pomoči za študij, invalidi, kot tudi (za čas zadržanosti) bolni in nosečnice, študenti na študiju v tujini ter študenti z obveznostjo skrbstva otrok.

Dodatno je za vsak semester potrebno plačati študentski prispevek za Avstrijsko študentsko zvezo. Ta prispevek vključuje tudi zavarovanje. Vsota je enaka za avstrijske in za druge državljane. Krito je zavarovanje za primer nezgode in primer udeležbe tretje stranke za vse študente. Krite so tudi nesreče na poti na ali z univerze ter med študijsko pogojenimi aktivnostmi.

 
POTRDILO O PRIJAVI (ANMELDEBESCHEINIGUNG)

Slovenski kandidati za študij v Avstriji ne potrebujejo dovoljenja za prebivanje. Pri načrtovanem bivanju več kot 3 mesece pa je potrebno pridobiti potrdilo o prijavi (Anmeldebescheinigung), in sicer pri pristojnem uradu za bivališče v Avstriji .


AVSTRIJSKA SLUŽBA ZA IZMENJAVO (Österreichischer Austauschdienst, OeAD

Glavne naloge OeAd so svetovanje in skrb za štipendiste Zveznega ministrstva za znanost in raziskovanje oz. Zveznega ministrstva za zunanje zadeve, kot tudi izpeljevanje različnih štipendijskih programov in programov znanstveno tehničnih sporazumov. V okviru enostranskih avstrijskih študijskih programov se po naročilu Zveznega ministrstva za znanost in raziskovanje dodeljujejo štipendije tujim študentom, diplomantom in raziskovalcem, ki študirajo na avstrijskih univerzah.
 
Na skoraj vseh fakultetah avstrijskih univerz so referati za tuje študente, ki v študijskih zadevah strokovno svetujejo in skrbijo za tuje študente in štipendiste.

Glede ponudbe za štipendije Zveznega ministrstva za znanost in raziskovanje ter drugih institucij, ki v Avstriji podeljujejo štipendije za študente, diplomante in raziskovalce na študijskih in raziskovalnih projektih na univerzah in visokih šolah, so na voljo informacije na spletnih straneh.

Nadaljnja pomembna naloga OeAD je dajanje informacij o možnostih študija in pogojih za študij za tuje študente v Avstriji. OeAD izdaja brošure za tuje štipendiste. 

OeAD je tudi nosilec avstrijskih državnih agencij za evropske programe SOKRATES in LEONARDO DA VINCI.


KORISTNE POVEZAVE

Študijske smeri v Avstriji

Univerze

Privatne univerze

Visoke šole (Fachhochschulen)

Avstrijski akademski portal

Avstrijska študentska zveza

Študentske nastanitve 

Zdravstveno zavarovanje 

Nostrifikacija diplome v Avstriji