Veleposlaništvo RS Dunaj /Izredni dogodki - COVID 19 /

Koronavirus (COVID-19) v Avstriji

KORONAVIRUS (COVID-19) V AVSTRIJI – Aktualno stanje 01.06.2020


V kolikor se nahajate v Avstriji priporočamo, da redno spremljate avstrijske medije, ki ažurno poročajo o novih primerih okužbe in ukrepih. Prav tako upoštevajte navodila lokalnih oblasti in ravnajte preventivno za zmanjšanje možnosti okužbe - v skladu s priporočili pristojnih služb (v nadaljevanju).


Kaj storiti v primeru suma okužbe?
Tistim, ki ste nedavno pripotovali iz območij, kjer so se pojavile okužbe s koronavirusom svetujejo, da omejite svoje socialne stike in ste pozorni na pojav znakov okužbe.
V primeru ugotovljenih znakov okužbe svetujejo, da ostanete doma in pokličete na telefonsko številko: 1450, kjer boste prejeli nasvet strokovnjaka glede nadaljnjega postopanja, možna je tudi odredba v hišno karanteno. Obisk osebnega zdravnika ali bolnice odsvetujejo.
Telefonska linija za splošna vprašanja v zvezi s koronavirusom (COVID-19): 0800 555 621.


Do sedaj so bili v Avstriji sprejeti naslednji ukrepi (stanje na dan 01.06.2020), dostopni na spletni strani Zveznega ministra za socialne zadeve, zdravstvo, nego in varstvo potrošnikov:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html


Ukrepi, ki jih je sprejela Avstrija:


UVEDBA POOSTRENEGA MEJNEGA REŽIMA NA AVSTRIJSKO-SLOVENSKI MEJI


1.) VSTOP V AVSTRIJO – Ukrepi na avstrijskih mejah s Slovenijo

Avstrija je z 20.03.2020 uvedla poostreni mejni režim na meji s Slovenijo. Izvajajo se enaki ukrepi kot se že izvajajo na meji z Italijo, Švico, Lihtenštajnom in Nemčijo, hkrati s Slovenijo se je uvedla tudi na meji z Madžarsko. To pomeni, da je vstop v Avstrijo možen s predložitvijo predpisanega zdravniškega potrdila (v nemškem ali angleškem jeziku), ki ni starejše od 4 dni in dokazuje, da je test na koronavirus (COVID-19) negativen. Avstrijski obrazec zdravniškega potrdila, ki ga izpolni osebni zdravnik, najdete tukaj (v kolikor potrebujete prevod potrdila v slovenski jezik se obrnite na veleposlaništvo):

Nemški izvod:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40223406/II_218_2020_Anlage_A.pdf
Angleški izvod:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40223407/II_218_2020_Anlage_B.pdf

Brez zdravniškega potrdila lahko vstopijo avstrijski državljani ali osebe, ki lahko dokažejo, da imajo v Avstriji začasno, stalno ali običajno prebivališče in se s podpisom izjave zavežejo, da bodo po vstopu v Avstrijo 14 dni ostali v domači karanteni. V primeru, da bi v teh 14 dnevih naredili test in bi ta bil negativen, lahko zaključijo s karanteno.

Tranzit čez Avstrijo je dovoljen, vendar BREZ postanka.

Spodaj prilagamo primer izjave, ki jo je potrebno izpolniti in podpisati ob vstopu v Avstrijo in s katero se oseba zaveže k 14-dnevni domači karanteno ali tranzitu preko Avstrije brez postanka:
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Laibach/Dokumente/Formular_deutsch.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Laibach/Dokumente/Formular_slowenisch.pdf

IZJEME
-Blagovni promet in promet za poslovne dejavnosti (z izjemo dejavnosti prevoza oseb)
-Delovni migranti
-Intervencijska, ambulantna in reševalna vozila.

Čezmejni delovni migranti morajo poleg uradnih dokumentov (potni list, osebna izkaznica) imeti tudi dokazilo o delovnem razmerju (npr. kopijo pogodbe o zaposlitvi), poleg tega pa je priporočljivo, da imajo pri sebi tudi obrazec "Potrdilo za čezmejne delovne migrante" ki ga izpolni avstrijski delodajalec in potrdilo o prebivališču. Obrazec najdete tukaj: https://www.advantageaustria.org/si/oesterreich-in-slovenia/news/local/Pendlerbescheinigung_Osterreich_Einreise.pdf

Vstop je dovoljen tudi za posamezne primere vrednih razlogov v družinskem krogu, ter za primer nujne oskrbe živali, ki pa jih je potrebno ob kontroli verodostojno predstaviti. V tem primeru zadostuje lastna izjava, 14-dnevne domače karantene ni. V kolikor potrebujete primer izjave se obrnite na veleposlaništvo.

Vstop brez obvezne 14-dnevne domače karantene je dovoljen tudi avstrijskim državljanom in osebam, ki so obvezno zdravstveno zavarovani v Avstriji in morajo zaradi nujne zdravniške oskrbe vstopiti v Avstrijo. Tudi osebam, ki razpolagajo s potrdilom avstrijske zdravstvene ustanove, da se bo pri njih izvedel poseg, ki je bil odobren iz posebno upoštevanja vrednih zdravstvenih razlogov je vstop dovoljen (potrdilo v nemškem jeziku: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40221944/II_129_2020_Anlage_E.pdf). Prav tako se lahko osebe, ki stalno ali začasno prebivajo v Avstriji, po nujni zdravstveni oskrbi v eni izmed sosednjih držav, vrnejo v Avstrijo, pri čemer jih lahko spremlja po ena spremljevalna oseba. Tako pri vstopu kot pri vrnitvi v Avstrijo zaradi nujne zdravstvene oskrbe je potrebno o tem predložiti ustrezno zdravstveno dokazilo.

Od 1.5. imajo omogočen vstop v Avstrijo z vlakom ali avtobusom (brez vmesnega postanka) tudi sezonski delavci, ki delajo na področju  gospodarskih panog,  kmetijstva, gozdarstva ter zaposleni na področju zdravstva in nege. Po prihodu v Avstrijo morajo te osebe nastopiti v 14-dnevno karanteno. V kolikor se v tem času naredi test na COVID-19 in je negativen, se karanteno lahko prekine.  V kolikor ne morejo nastopiti domače karantene, morajo predložiti dokazilo, kje bodo nastanjeni v času karantene in se zavezati, da bodo stroške pokrili sami ali nekdo drug.

Ukrepi pri vstopu v Avstrijo iz sosednjih držav podaljšani predvidoma do 15.06.2020.

2.) VSTOP V SLOVENIJO – Ukrepi na slovenskih mejah z Avstrijo

Vlada RS je 25.5.2020 izdala nov Odlok, s katerim je spremenila ukrepe na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah RS.

Načeloma se za osebo, ki vstopa v SI in ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah EU ali drugih državah schengenskega območja, ki niso na seznamu iz drugega odstavka tega člena, odredi karantena za obdobje 14 dni.

Ukrep karantene se ne izvaja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, za ostale pa se izvaja postopoma.

Zaenkrat so na seznamu držav, za katere se ukrep karantene ne izvaja, le osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na Hrvaškem in Madžarskem in ki ob vstopu v Republiko Slovenijo niso pozitivne na SARS-CoV-2 oziroma ne kažejo bolezenskih znakov, značilnih za okužbo s tem virusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje). Te osebe na meji dobijo navodila NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19.

Na podlagi epidemiološkega stanja in tehničnih dogovorov s sosednjimi in drugimi državami članicami Evropske unije oziroma schengenskega prostora lahko Vlada RS s sklepom spreminja seznam držav, iz katerih lahko osebe vstopajo v SI brez ukrepa karantene.

Osebi, ki ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah EU ali drugih državah schengenskega območja se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za obdobje 14 dni.

Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli tujemu državljanu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in ob prehodu meje pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje).

Tranzit čez ozemlje RS je dovoljen, razen za osebe, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja RS.

Zdravstvena služba bo še naprej občasno preverjala zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.

Izjeme za osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državah članicah EU ali drugih državah schengenskega območja (obveznost karantene ne velja):

•čezmejni dnevni oziroma tedenski delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni oziroma tedenski delovni migrant;
•oseba v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini in se vrača čez mejo v istem dnevu oziroma predloži negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni;
•oseba, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje ustrezno izkazuje z dokazili;
•oseba, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu;
•državljan EU ali druge države schengenskega območja, ki potuje čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu;
•oseba z diplomatskim potnim listom;
•oseba, ki opravlja storitve za zagotavljanje javne službe (npr. energetika, zdravstvo, promet, komunala), za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo in bi neizvajanje teh storitev zaradi odreditve karantene lahko povzročilo večjo družbeno ali gospodarsko škodo;
•pripadnik služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvaja humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;
•državljan Republike Slovenije, Republike Hrvaške, Republike Avstrije, Italijanske republike ali Madžarske, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč in ima svoja zemljišča na obeh straneh državne meje ter opravlja kmetijsko-poljedelska dela;
•oseba, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja na dan prehoda meje;
•oseba, ki prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji, državah Evropske unije ali drugih državah schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v istem dnevu;
•oseba, ki dnevno ali občasno prehaja mejo, ker je zaposlena v vzgojno-izobraževalnem zavodu, gostuje v Republiki Sloveniji ali tujini kot visokošolski učitelj ali je vključena v raziskovalni projekt v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili;
•oseba, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika v državi EU ali drugi državi schengenskega območja in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v istem dnevu ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba;
•oseba, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v istem dnevu;
•oseba, ki je bližnji sorodnik državljana Republike Slovenije oziroma živi z njim v skupnem gospodinjstvu in ima stalno ali začasno prebivališče v državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja;
•oseba, ki ima v Republiki Sloveniji v lastništvu nepremičnino ali registrirano zračno ali vodno plovilo in poseduje dokazilo o tem lastništvu, skupaj z ožjimi družinskimi člani;
•oseba, ki ima v Republiki Sloveniji potrjeno rezervacijo nočitve turističnega obrata in to izkazuje z dokazilom rezervacije.

Vstop za osebe iz tretje države in izjeme
Osebi, ki prihaja iz tretje države, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za obdobje 14 dni.

To ne velja za:
•osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba;
•osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v tretjo državo, ter za tovorni promet iz tretjih držav v tranzitu in osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to izkazujejo s spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo ustrezno listino, s katere je mogoče razbrati napotitev osebe s strani delodajalca;
•osebe z diplomatskim potnim listom;
•osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode;
•pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog;
•osebe, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu;
•osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje in to izkazujejo z ustreznimi dokazili ter predložijo negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni;
•osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji.


3.) MEJNI PREHODI MED AVSTRIJO IN SLOVENIJO

Prehod meje med Slovenijo in Avstrijo je trenutno možen na naslednjih mejnih prehodih (nekateri z omejenim obratovalnim časom):

1. Gornja Radgona - Bad Radkersburg
2. Svečina - Berghausen (8h00-18h00)
3. Kuzma – Bonisdorf
4. Holmec - Grablach (5h00-23h00)
5. Karavanke (A2) - Karawankentunnel (A11)
6. Vič - Lavamünd (5h00-23h00)
7. Ljubelj - Loibltunnel (5h00-21h00)
8. Trate - Mureck (5h00-21h00)
9. Radlje - Radlpaß (5h00-21h00)
10. Gederovci – Sicheldorf
11. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn)
12. Šentilj (železniška postaja) - Spielfeld (Bahnhof)
13. Šentilj (magistrala) - Spielfeld (Bundesstraße) (5h00-7h00 in 17h00-19h00)
14. Jurij – Lanegg (5h00-8h00 in 16h00-19h00)
15. Kramarovci – St. Anna am Aigen (8h00-18h00)
16. Gerlinci – Pölten (08h00-18h00)
17. Cankova – Zeitling (5h00-8h00 in 16h00-19h00)

Prestop državne meje na kontrolnih točkah 3.,14.,15.,16., in 19. je dovoljen samo dnevnim migrantom in dvolastnikom ter najemnikom zemljišč v obmejnem območju na podlagi potrdila delodajalca oziroma izpiska iz zemljiške knjige ali najemne pogodbe ter za obisk ožjih družinskih članov.

Aktualni seznam odprtih mejnih prehodov na kopenskih mejah in njihove obratovalne čase lahko preverite na spletnih straneh slovenske policije: https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/mejni-prehodi-in-schengenska-ureditev-v-sloveniji/mejni-prehodi-na-zunanji-schengenski-meji

OSTALI UKREPI, KI JIH JE SPREJELA AVSTRIJA ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA OKUŽB S COVID-19


4.) DIREKTNI LETI in LETALSKI REŽIM v AVSTRIJI

Z 20. 03. 2020 je Avstrija uvedla ukrepe za vse osebe, ki bodo v državo vstopile z letalskim prevozom. Izpostavljamo tiste, ki veljajo tudi za slovenske državljane:
• v Avstrijo je dovoljen avstrijskim državljanom in tujcem, ki imajo prijavljeno prebivališče v Avstriji, pri čemer so ti dolžni po prihodu oditi v 14-dnevno domačo karanteno (če ni zagotovljen takojšen izhod iz države);
•Za ostale tujce (EU/EGP in Švice, ki nimajo prijavljenega prebivališča v Avstriji) je možen vstop v Avstrijo samo, če predložijo zdravniško potrdilo v nemškem ali angleškem jeziku, ki ne sme biti starejše od 4 dni, in iz katerega mora biti razvidno, da je molekularno biološki test na SARS-CoV-2 negativen;
•Če zdravstvenega potrdila pri vstopu ni mogoče predložiti in ni zagotovljen takojšen izhod iz države, je potrebno te osebe za 14 dni namestiti v karanteno v primernem bivališču (npr. hotel), ki ga v tem času ne smejo zapustiti.

Prepoved pristankov letal iz Kitajske, Italije, Belorusije, Irana, Francije, Velike Britanije, Španije, Nizozemske, Rusije in Ukrajine je podaljšano do 14.06.2020. Vendar je omogočen pristanek letal tudi iz teh držav, v kolikor gre za sezonske delavce, ki delajo na področju gospodarskih panog,  kmetijstva, gozdarstva ter za zaposlene na področju zdravstva in nege. Po pristanku morajo te osebe nastopiti 14-dnevno karanteno (glej pod točko 1.).

Letalska družba Austrian Airlines začasno ukinila vse svoje lete do predvidoma 15.06.2020.

Potnikom svetujemo, da se o konkretnem letu dodatno pozanimajo pri letalski družbi.

Odlok o pogojih vstopa v Avstrijo z letalom se podaljša do 14.06.2020.

Aktualne informacije letališča Dunaj: https://www.viennaairport.com/aktuelles

5.) ŽELEZNIŠKE POVEZAVE

Ustavitev železniškega prometa z Italijo se podaljša do 14.06.2020.

6.) OBMOČJA V AVSTRIJI, KI SO POD KARANTENO

Trenutno pod karanteno v Avstriji ni nobenega območja.

7.) ZAPRTJE TRGOVIN / RESTAVRACIJE / LOKALI

Od 15.06. v trgovinah in v lokalih ne bo več obvezna uporaba mask. Bo pa uporaba teh še vedno obvezna pri dogodkih, med uporabo javnega prevoza, v lekarnah, v zdravstvenem sektorju, pri opravljanju določenih storitev, za osebje v gastronomiji in tam, kjer ni mogoče držati razdalje 1 metra.

S 15.5. so se odprli gostinski lokali, ki pa obratujejo v omejenem času, potrebno je spoštovati minimalno razdaljo, osebje mora nositi maske.

Od 01.04.2020 velja obvezna uporaba zaščitnih mask v trgovinah. Za razdeljevanje zaščitnih mask poskrbi trgovina.

8.) OMEJITEV VEČJIH DOGODKOV, ZBIRANJ in SOCIALNIH KONTAKTOV

-Od 29.5. je dovoljena organizacija dogodkov do 100 oseb.
-Od 1.6. bo dovoljena organizacija dogodkov do 250 oseb, prav tako se bodo ponovno odprle kinodvorane.
-Od 1.8. bo dovoljena organizacija dogodki do 500 oseb. Dogodki z udeleženci med 500 in 100 osebami bodo dovoljeni ob upoštevanju posebnih varnostnih konceptov.
-S 29.5. so ponovno začeli obratovati hoteli in javna kopališča.
-S 15.5. je cerkvah ponovno omogočeno bogoslužje.
-S 15.5. se je postopoma uvedlo poslovanje s strankami v javnim ustanovah.
-S 11.5. so spet dovoljeni obiski v zaporih in domih za starejše pod strogimi varnostnimi ukrepi.

Pri izvajanju vseh dogodkov se morajo upoštevati priporočila ministrstva za zdravje (npr. razdalja med obiskovalci in sedišči vsaj 1m).  Vsi festivali in velike prireditve do 31. avgusta so odpovedane. Pri pogrebu je lahko največ 30 udeležencev. 
 
Omejitve gibanja izven doma več ne veljajo. Na vseh javnih prostorih (odprtih in zaprtih) je obvezno upoštevati varnostno razdaljo med osebami, ki niso iz istega gospodinjstva. V zaprtih javnih prostorih, kot tudi na vseh javnih prevozih, je zraven upoštevanja varnostne razdalje obvezna tudi uporaba zaščitne maske (oz. zaščita za nos in usta). Osebe, ki niso iz istega gospodinjstva morajo med uporabo skupnega privatnega vozila uporabljati zaščitno masko, poleg voznika sta lahko v vsaki vrsti sedežev samo dva.

Ukrepe bo nadzorovala policija in veljajo do 30.06.2020.

9.) ZAPRTJE VRTCEV, OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL TER UNIVERZ

Univerze in visoke šole so pouk do konca semestra preusmerile na spletno poučevanje (distance, home learning).  Izvajanje izpitov povečini poteka preko spleta. Nadaljnje izvajanje študijskega procesa določa vsaka univerza sama v skladu z ukrepi Avstrije in o tem študente tudi redno obvešča.
S 4. majem se je začel pouk in priprave za maturante.
S 18.5. so se postopoma odprle šole. Pouk se bo začel za osnovne in srednje šole nižje stopnje ter za posebne šole. Pouk bo potekal v izmenah. Šolskih nalog v tem letu več ne bo, končna ocena bo podana iz dosedanjih dosežkov pri posameznih predmetih. Prav tako ne bo več pouka pri predmetih, pri katerih obstaja možnost da povzročajo virusno okužbo (npr. športna vzgoja).
S 3.6. se bo začel pouk za vse višje stopnje, poklicne in politehnične šole

10.) NADZORI NA AVSTRIJSKIH MEJAH

Mejni režim s Slovenijo - gl. točka 1.)
19.03.2020 je Avstrija na meji z Nemčijo in Madžarsko ter Slovenijo začela izvajati enake ukrepe kot jih že na meji z Italijo, Švico in Lihtenštajnom.
Od 16.03.2020  Avstrija izvaja enake ukrepe na mejnih prehodih z Švico in Lihtenštajnom kot jih na meji z Italijo. Z 18.03.2020 so se zaprli tudi manjši mejni prehodi.
11.03.2020 je Avstrija uvedla nadzor na meji z Italijo.

11.) VARNOSTNA OPOZORILA ZA POTOVANJA MZZ AVSTRIJE:

MZZ Avstrije je 12.3.2020 izdalo varnostno opozorilo za tveganje za vse države sveta zaradi nepredvidljivega širjenja okužb s koronavirusom in poziva vse državljane Avstrije, ki se začasno nahajajo v tujini, da se vrnejo v domovino.

Vlada Avstrije se je dne 21.04 izrekla, da je cilj do poletja omogočiti dopustovanje v Avstriji, kar zadeva potovanje v druge države bodo še naprej spremljali situacijo glede števila okuženih v posameznih državah, kar bo odločilno pri odločitvah o omilitvi ukrepov. Pri tem naj bi EU države članice najprej sprejele ukrepe v dogovoru s svojimi sosednjimi državami.

Najnovejše informacije, stopnje varnosti in ukrepi v posameznih državah so dostopne na: https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/…/

Aktualne informacije letališča Dunaj: https://www.viennaairport.com/aktuelles

AKTUALNE INFORMACIJE O KORONAVIRUSU (COVID-19) V AVSTRIJI DOSTOPNE NA:

•Ministrstvo za socialne zadeve, zdravje, nego in zaščito potrošnikov: https://www.sozialministerium.at/…/Neuartiges-Coronavirus-(…
•Agencija za zdravstveno in prehransko varnost (AGES): https://www.ages.at/startseite/ in 24- urna telefonska številka: 0800 555 621, kjer vam bodo na vprašanja v zvezi s koronavirusom odgovorili strokovnjaki.
•Ministrstvo za notranje zadeve: https://www.bmi.gv.at/
•Posebne informacije za podjetja (BMWD) / tudi za (poslovne) popotnike na izpostavljena rizična območja z navezavami na posamezne države (BMEIA) https://www.bmdw.gv.at/Themen/International/covid-19.html


AKTUALNE INFORMACIJE O KORONAVIRUSU (COVID-19) V SLOVENIJI DOSTOPNE NA:

• Vlada RS: https://www.gov.si/teme/koronavirus/
• Ministrstvo za zunanje zadeve RS: https://www.gov.si/…/ministr…/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/
• Nacionalni inštitut za javno zdravje: https://www.nijz.si/