Veleposlaništvo RS Dunaj /Izredni dogodki - COVID 19 /KORONAVIRUS (COVID-19) V SLOVENIJI /

KORONAVIRUS (COVID-19) v SLOVENIJI

AKTUALNE INFORMACIJE O KORONAVIRUSU (COVID-19) V SLOVENIJI DOSTOPNE NA:
• Vlada RS: https://www.gov.si/teme/koronavirus/
• Ministrstvo za zunanje zadeve RS: https://www.gov.si/…/ministr…/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/
• Nacionalni inštitut za javno zdravje: https://www.nijz.si/
 

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V SLOVENIJO (posodobljeno 12.04.2021)

Vlada RS je dne 09.04.2021 sprejela spremembe Odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki so začele veljati 12.04.2021. 

Aktualni seznami držav in podrobnosti o omejitvah za prihode iz posameznih območij si lahko preberete na tej povezavi: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/.

VSTOP V REPUBLIKO SLOVENIJO IZ AVSTRIJE

Avstrija se nahaja na rdečem seznamu, kar pomeni, da je za vstop v Slovenijo iz Avstrije potrebno nastopiti 10-dnevno karanteno. Karantene ni mogoče predčasno prekiniti.

Karanteno ni potrebno nastopiti, v primeru če oseba ob vstopu v Slovenijo predloži:

1. negativni rezultat PCR testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Združenem kraljestvu  Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike;

2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG*, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali

3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19*, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

* Potrdila o pozitivnem rezultatu se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah Schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

***

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno in brez negativnega rezultata PCR testa dovoli tudi naslednjim izjemam, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu (namen svoje poti je potrebno mejnemu organu verodostojno dokazati):

1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s ustreznim spričevalom ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec *;

2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Slovenijo v osmih urah po vstopu v Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz Slovenije;

3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in zapusti Slovenijo najkasneje v šestih urah po vstopu. Osebi, ki prihaja iz države na rdečem seznamu, se vstop v Slovenijo ne dovoli, če se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije; 

4. osebi z diplomatskim potnim listom;

5. predstavniku tujega varnostnega organa, ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa, ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

6. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

7. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;

8. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč, in se čez mejo vrača v 24 urah po prehodu meje;

9. pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača iz mednarodne operacije ali misije;

10. pripadniku policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini**;

11. osebi, ki še ni dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;

12. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje;

13. osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje.

* Spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1).

** Oseba, ki uveljavlja to izjemo, mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 s PCR testom ob prihodu v Republiko Slovenijo, pogoje za osamitev pa ji do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.

***

IZJEME ZA VSTOP V SLOVENIJO BREZ NAPOTITVE V KARANTENO IN S PREDLOŽITIVJO 7-DNEVNEGA  NEGATIVNEGA REZULTATA PCR ALI HAG TESTA 

Od 15.03.2021 je vstop v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno dovoljen nekaterim izjemam, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat PCR ali HAG testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa. Veljajo PCR in HAG testi, če so opravljeni v državi članici EU, državi članici schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Vstop brez napotitve v karanteno se dovoli naslednjim izjemam:

- čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot delovni migrant, in se vrača v 5 dneh po prehodu meje;

- osebi, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja storitev v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje in se vrača najkasneje v 5 dneh po prehodu meje;

- osebi, ki je že dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;

- osebi, ki prevaža osebo iz zgoraj navedene izjeme pod točko 11. (oziroma osebo iz prejšnje točke) in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu;

- osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;

- državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 12 urah po prehodu meje.

Vse izjeme je ob vstopu v Slovenijo potrebno verodostojno dokazati.

Pravila odrejanja karantene ob vstopu v Slovenijo

Oseba, ki v Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno na domu napoti na dejanski naslov, kjer bo nastanjena. Stroške prestajanja karantene oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Slovenijo ne dovoli, če ni zagotovljenih ustreznih nastanitvenih kapacitet za izvajanje karantene.

Osebi, ki ji je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želi prestajati karanteno v drugi državi, za vstop v katero izpolnjuje pogoje, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in tranzit čez Republiko Slovenijo z lastnim vozilom po najkrajši poti v šestih urah po vstopu.

Državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jima je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 ter želita prestajati karanteno oziroma izolacijo v Republiki Sloveniji, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti  do naslova, kjer bosta prestajala karanteno oziroma izolacijo.

Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli osebi, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji ter ob prehodu meje pove, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2, dovoli pa se ji tranzit čez Republiko Slovenijo ob upoštevanju priporočil NIJZ.

Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije lahko zdravstvena služba preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.

VZPOSTAVITEV KONTROLNIH TOČK NA CESTNIH POVEZAVAH NA NOTRANJIH MEJAH (OD 29.03.2021)

Kontrolne točke na cestnih povezavah na notranjih mejah se delijo na dve kategoriji, kontrolne točke kategorije A in B.

Prestop državne meje izven kontrolnih točk je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije in državljanom držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v občini Republike Slovenije, ki meji na Republiko Avstrijo, ter državljanom Republike Avstrije in državljanom držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativni enoti Republike Avstrije, ki meji na Republiko Slovenijo.

  • Kontrolne točke kategorije A, na katerih je dovoljen prestop meje vsakomur in obratujejo neprekinjeno (24/7).

Kontrolne točke kategorije A na cestnih povezavah na mejnem območju z Avstrijo so:
1. Karavanke,
2. Ljubelj,
3. Šentilj (avtocesta),
4. Gornja Radgona in
5. Gederovci.

Kontrolni točki kategorije A sta prav tako na železniški povezavi Šentilj (Spielfeld, Eisenbahn) in Železniška postaja Maribor in na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet so Ljubljana – Brnik (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana), Maribor – Slivnica (Letališče Edvarda Rusjana Maribor) in Portorož – Sečovlje/Sicciole (Letališče Portorož).

  • Kontrolne točke kategorije B, na katerih je dovoljen prestop meje le osebam, ki uveljavljajo eno od zgoraj navedenih izjem (10. člena odloka) .

Kontrolne točke kategorije B na cestnih povezavah so:
1. Holmec (med 5. in 23. uro),
2. Vič (med 5. in 23. uro),
3. Šentilj - magistrala (med 5. in 7. uro ter 17. in 19. uro),
4. Trate (med 4.30 in 7.30 ter 16. in 20. uro)
5. Jurij (med 6. in 7.30 ter 16. in 18. uro) in
6. Kuzma (med 4. in 23. uro).

AKTUALNI UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 V SLOVENIJI

Zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom sta v Sloveniji začasno omejena gibanje in zbiranje ljudi. Odlok začne veljati 1. aprila in velja do vključno 11. aprila 2021.

Več informacij: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/

1. Omejitev gibanja na regije

Začasno se omeji prehajanje med statističnimi regijami.

Določene so izjeme, ko se lahko prehaja med regijami in sicer je gibanje dovoljeno za:
- prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog,
- opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
- odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
- varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
- dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
- dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
- dostop do storitev za nujne primere,
- dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
- dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
- dostop do trgovin ali storitev v drugi statistični regiji, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v regiji prebivališča, ali če jih v regiji prebivališča ni.

Uveljavljanje teh izjem velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Pri prehajanju med regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo (več na povezavi zgoraj).

Prehajanje med statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki predloži:
- negativni rezultat testa PCR test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja,
- potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
- dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah EU oziroma državah članicah schengenskega območja.

Šteje se, da posameznik prebiva v regiji, če ima v tej regiji stalno ali začasno prebivališče. Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v različnih regijah, je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.

2. Prepovedano zbiranje ljudi

Še vedno je začasno prepovedano zbiranje ljudi. Zbiranje ljudi se dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.
Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke.