Veleposlaništvo RS Dunaj /Izredni dogodki - COVID 19 /KORONAVIRUS (COVID-19) V SLOVENIJI /

KORONAVIRUS (COVID-19) v SLOVENIJI

AKTUALNE INFORMACIJE O KORONAVIRUSU (COVID-19) V SLOVENIJI DOSTOPNE NA:
• Vlada RS: https://www.gov.si/teme/koronavirus/
• Ministrstvo za zunanje zadeve RS: https://www.gov.si/…/ministr…/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/
• Nacionalni inštitut za javno zdravje: https://www.nijz.si/

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V SLOVENIJO (posodobljeno 15.02.2021)

Od 25.12.2020 velja nov Odlok Vlade RS, ki spreminja pogoje vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

Odlok ne določa več zelenega (epidemiološko varne države) in oranžnega seznama (epidemiološko manj varne države). Za vse države, ki niso izrecno naštete na rdečem seznamu, tako velja, da v njih ni visokega tveganja za okužbo in lahko osebe, ki prihajajo iz teh držav ali administrativnih enot držav, vstopijo v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2.

  • Vstop v Republiko Slovenije iz Avstrije

Avstrija se nahaja na rdečem seznamu, kar pomeni, da je za vstop v Slovenijo iz Avstrije potrebno predložiti negativen test na COVID-19 ali nastopiti 10-dnevno karanteno. Predložite lahko PCR test, ki ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa ali hitri antigenski test, ki pa ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa.

Hitri antigenski testi morajo biti opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja.

PCR-test na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki se ga upošteva pri vstopu v Slovenijo, mora biti opravljen v državi EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ali po HAG metodi v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja. Veljavni so tudi testi PCR iz tretjih držav.

Po napotitvi v karanteno je kadarkoli mogoče opraviti testiranje po metodi PCR ali HAG (hitri antingenski test) in ob predložitvi negativnega testa na prisotnost SARS-CoV-2 prestajanje karantene prekiniti. Možnost prekinitve karantene velja za vse osebe.

Aktualne sezname držav in podrobnosti o omejitvah za prihode iz posameznih območij si lahko preberete na tej povezavi: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

  • Izjeme na rdečem seznamu - brez karantene in negativnega testa

Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se dovoli za naslednje izjeme, in sicer:

1. čezmejni dnevni delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po prehodu meje;

2. oseba, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;

3. državljanu države članice EU ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice EU ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;

4. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;

5. osebi, ki je napotena na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega;

6. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po prehodu meje;

7. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 6 urah po vstopu. Osebi, ki prihaja iz države na rdečem seznamu, se vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Republike Slovenije;

8. Od 13.2.2021 je omogočen vstop brez karantene in negativnega testa za tiste, ki so bili cepljeni proti COVID-19 in tiste, ki so ga preboleli (katera potrdila je potrebno predložiti glej spodaj**); 

9. osebi z diplomatskim potnim listom;

10. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

11.  pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini;

12. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

13. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;

14. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje;

15. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v 10 urah po prehodu meje.


Izjeme pod številkami 1., 2., 3. in 4.,
morajo od 06.02.2021, ob prihodu iz držav članic EU ali schengenskega območja, ki imajo slabšo epidemiološko sliko (višja 14-dnevno incidenco okuženosti na 100.000 prebivalcev) kot Slovenija, za vstop brez napotitve v karanteno, predložiti negativni test PCR ali hitri antigenski test, ki ni starejši od sedem dni.

** Kot dokazilo prebolelosti COVID-19 je potrebno predložiti potrdilo o pozitivnem HAGT ali PCR izvidu testa na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od 6 mesecev ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. Potrdilo zdravnika se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah Schengenskega območja.


Kot dokazilo o cepljenju je potrebno predložiti potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7, MODERNA 14 in AstraZeneca 21 dni;


Pri tem se upoštevajo potrdila o testiranju oziroma cepljenju, ki so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah Schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

Avstrija ima trenutno boljšo epidemiološko sliko kot Slovenija, zato velja, da osebe, navedene med izjemami 1., 2., 3. in 4., ki v Slovenijo vstopajo iz Avstrije, negativnega izvida testa na SARS-CoV-2 ne potrebujejo.

Za vseh 14 navedenih izjem velja, da jih  je potrebno mejnemu organu verodostojno dokazati.

  • Pravila odrejanja karantene ob vstopu v Slovenijo

Od 26.10.2020 veljajo spremenjena pravila odrejanja karantene ob vstopu v Slovenijo.

Oseba, ki v Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno na domu napoti na dejanski naslov, kjer bo nastanjena. Stroške prestajanja karantene oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Slovenijo ne dovoli, če ni zagotovljenih ustreznih nastanitvenih kapacitet za izvajanje karantene.

Osebi, ki ji je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želi prestajati karanteno v drugi državi, za vstop v katero izpolnjuje pogoje, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in tranzit čez Republiko Slovenijo z lastnim vozilom po najkrajši poti v šestih urah po vstopu.

Državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jima je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 ter želita prestajati karanteno v Republiki Sloveniji, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in potovanje z lastnim vozilom.

Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije lahko zdravstvena služba preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.

Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli osebi, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji ter ob prehodu meje pove, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2, dovoli pa se ji tranzit čez Republiko Slovenijo, kadar se njen prevoz opravlja z reševalnim ali sanitetnim vozilom.

AKTUALNI UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 V SLOVENIJI – OMEJITVE GIBANJA

Zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom sta v Sloveniji začasno omejena gibanje in zbiranje ljudi.

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19:
• omeji zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji,
• omeji gibanje ljudi med 21. in 6. uro.

Ta odlok pa se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih služb in za organe političnih strank.

Več informacij: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/