Veleposlaništvo RS Dunaj /Izredni dogodki - COVID 19 /KORONAVIRUS (COVID-19) V SLOVENIJI /

KORONAVIRUS (COVID-19) v SLOVENIJI

AKTUALNE INFORMACIJE O KORONAVIRUSU (COVID-19) V SLOVENIJI DOSTOPNE NA:
• Vlada RS: https://www.gov.si/teme/koronavirus/
• Ministrstvo za zunanje zadeve RS: https://www.gov.si/…/ministr…/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/
• Nacionalni inštitut za javno zdravje: https://www.nijz.si/
 
NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V SLOVENIJO (posodobljeno 05.03.2021)

Vlada RS je dne 4.3.2021 sprejela spremembe Odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Odlok se začne uporabljati  dne 8.3. in velja do 15.3.2021. 


Aktualni seznami držav in podrobnosti o omejitvah za prihode iz posameznih območij si lahko preberete na tej povezavi: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/.


• VSTOP V REPUBLIKO SLOVENIJO IZ AVSTRIJE
Avstrija (razen zvezne dežele Predarlske) se nahaja na rdečem seznamu, kar pomeni, da je za vstop v Slovenijo iz Avstrije potrebno nastopiti 10-dnevno karanteno, razen če oseba ob vstopu v Slovenijo predloži
:

1. negativni rezultat PCR testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH,

2. negativni rezultat hitrega antigenskega testa (HAG test) na virus SARSCoV-2, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja,

3. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali

4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.
 
Prekinitev karantene: če se oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene testira s PCR ali HAG testom in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje sme opraviti najprej peti dan po napotitvi v karanteno na domu.

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi devetim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu (namen svoje poti je potrebno mejnemu organu verodostojno dokazati):

1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Slovenijo v osmih urah po vstopu v Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz Slovenije;

3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in zapusti Slovenijo najkasneje v šestih urah po vstopu. Osebi, ki prihaja iz države na rdečem seznamu, se vstop v Slovenijo ne dovoli, če se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije; 

4. osebi z diplomatskim potnim listom;

5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

6. osebi, ki je bila prepeljana v Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

7. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo;

8. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč;

9. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini.

Oseba, ki uveljavlja izjemo iz 8. ali 9. točke, mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 s PCR testom ali HAG testom ob prihodu v Slovenijo, pogoje za osamitev ji do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.

10. do vključno 14.3.2021 lahko brez napotitve v karanteno vstopajo dvolastniki ali najemniki zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v 10 urah po prehodu meje;

11. do vključno 14.3.2021 lahko brez napotitve v karanteno vstopajo osebe iz  1., 2., 3. in 4. točke tretjega odstavka 6. člena odloka*, ki prihajajo iz države članice Evropske unije ali schengenskega območja, katere 14-dnevna incidenca primerov okužbe s SARS-CoV-2 na 100.000 prebivalcev je nižja od 14‑dnevne incidence v Republiki Sloveniji (velja tudi za Avstrijo). V kolikor je 14-dnevna incidenca višja kot v Sloveniji, morajo predložiti negativni test PCR ali hitri antigenski test, ki ni starejši od sedem dni ali nastopiti karanteno.

Te osebe so:

  • čezmejni dnevni delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po prehodu meje;

  • oseba, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;

  • državljan države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge države članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;

  • oseba, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj.
     

Pravila odrejanja karantene ob vstopu v Slovenijo
Oseba, ki v Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno na domu napoti na dejanski naslov, kjer bo nastanjena. Stroške prestajanja karantene oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Slovenijo ne dovoli, če ni zagotovljenih ustreznih nastanitvenih kapacitet za izvajanje karantene.

Osebi, ki ji je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želi prestajati karanteno v drugi državi, za vstop v katero izpolnjuje pogoje, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in tranzit čez Republiko Slovenijo z lastnim vozilom po najkrajši poti v šestih urah po vstopu.

Državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jima je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 ter želita prestajati karanteno oziroma izolacijo v Republiki Sloveniji, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti  do naslova, kjer bosta prestajala karanteno oziroma izolacijo.

Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije lahko zdravstvena služba preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.

Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli osebi, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji ter ob prehodu meje pove, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2, dovoli pa se ji tranzit čez Republiko Slovenijo ob upoštevanju priporočil NIJZ.

VZPOSTAVTEV KONTROLNIH TOČK NA CESTNIH POVEZAVAH NA NOTRANJIH MEJAH (VELJA OD 8.3.2021)

Kontrolne točke na cestnih povezavah na notranjih mejah se delijo na dve kategoriji:

  • kontrolne točke kategorije A, na katerih je dovoljen prestop meje vsakomur in obratujejo neprekinjeno,

  • kontrolne točke kategorije B, na katerih je dovoljen prestop meje le osebam, ki uveljavljajo eno od izjem iz 10. člena odloka. Na teh kontrolnih točkah je dovoljen prestop meje tudi državljanom Slovenije, državljanom sosednje države (Italija, Avstrija, Madžarska) ter državljanom drugih držav članic Evropske unije ali schengenskega območja. Pogoj je, da imajo prebivališče v Sloveniji v občini, ki meji na sosednjo državo ali v administrativnih enotah sosednje države (pokrajina v Italiji, zvezna dežela v Avstriji, statistična regija na Madžarskem), ki mejijo na Slovenijo.

Prestop državne meje izven kontrolnih točk kategorije A in kategorije B je dovoljen samo državljanom Slovenije, državljanom sosednje države (Italija, Avstrija, Madžarska) ter državljanom drugih držav članic Evropske unije ali schengenskega območja.

Pogoj je, da imajo prebivališče v Sloveniji v občini, ki meji na sosednjo državo ali v administrativnih enotah sosednje države (pokrajina v Italiji, zvezna dežela v Avstriji, statistična regija na Madžarskem), ki mejijo na Slovenijo.

Pogoj za prestop meje je ne glede na čas in kraj prestopa meje izpolnjevanje pogojev za vstop v državo po tem odloku.

Vse ostale kategorije oseb lahko prestopajo mejo na kontrolnih točkah kategorije A ves čas, če uveljavljajo eno od izjem iz 10. člena, pa tudi na kontrolnih točkah kategorije B v času njihovega obratovanja. Če takšna oseba pride na kontrolno točko kategorije B izven njenega obratovalnega časa, meje ne sme prestopiti, ampak se mora preusmeriti na najbližjo kontrolno točko kategorije A ali kategorije B, če obratuje. Pogoj je izpolnjevanje pogojev za vstop v državo po tem odloku.

Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Avstrijo
Kontrolne točke kategorije A so:
1. Karavanke,
2. Ljubelj,
3. Šentilj (avtocesta),
4. Gornja Radgona in
5. Gederovci.


Kontrolne točke kategorije B na cestnih povezavah so:
1. Holmec (med 5. in 23. uro),
2. Vič (med 5. in 23. uro),
3. Šentilj - magistrala (med 5. in 7. uro ter 17. in 19. uro),
4. Trate (med 5. in 8. uro ter 16. in 20. uro),
5. Jurij (med 5. in 8. uro ter 16. in 19. uro) in
6. Kuzma (med 4. in 23. uro).

 

 

AKTUALNI UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 V SLOVENIJI – OMEJITVE GIBANJA

Zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom sta v Sloveniji začasno omejena gibanje in zbiranje ljudi.

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19:
• omeji zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji,
• omeji gibanje ljudi med 21. in 6. uro.

Ta odlok pa se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih služb in za organe političnih strank.

Več informacij: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/