Veleposlaništvo RS Dunaj /Novice /
11.10.2010  

Skupaj v prihodnost – 90 let po koroškem/Gemeinsam in die Zukunft - 90 Jahre nach der Kärntner Volksabstimmung

Skupaj v prihodnost – 90 let po koroškem plebiscitu

 

Minilo je že 90 let odkar so se 10. oktobra 1920 Korošci na plebiscitu odločili, da bi svojo prihodnost raje oblikovali v avstrijski državni tvorbi in nad cono A, ki je bila pod upravo takratne Kraljevine Jugoslavije - današnja Južna Koroška - je ponovno prevzela upravo Avstrija. Tudi veliko slovensko govorečih Korošcev je glasovalo za Avstrijo, nekateri celo domnevajo, da so bili slovenski glasovi za obstanek območja v Avstriji odločilni. Spomini na avstroogrsko monarhijo, skrb za socialno varnost, strah pred dozdevno nestabilno Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev; bilo je nešteto dejavnikov, ki so pripeljali do tega končnega izida. Toda v Prvi Republiki niso uredili manjšinskega vprašanja in med drugo svetovno vojno so pripadniki slovenske manjšine postali žrtve nacionalsocialističnega nasilja.

Ne glede na to je plebiscit zgodovinsko dejstvo: kot legitimno politično odločitev, skupaj s posledicami za slovensko govoreče prebivalstvo, je Slovenija nikoli ni zanikala. Pa vendarle je jubilej v senci nekaterih nerešenih vprašanj, ki tako v Celovcu in na Dunaju kot tudi v Ljubljani povzročajo negativen prizvok.

V svoji državni pogodbi jamči Republika Avstrija za ohranitev narodne identitete svojih državljanov slovenske manjšine; toda pri tem niso izpolnili vseh pogojev. Kot zunanji opazovalci bi lahko domnevali, da gre za nesporazum, kajti sicer lahko trdimo, da so odnosi med državama na vseh področjih odlični. Še vedno naletimo na burne debate in celo na populistične čustvene izbruhe, ki so skalili pripravljenost in voljo do dokončne rešitve na obeh straneh.

Slovensko govoreči prebivalci Koroške so lojalni avstrijski državljani in sočasno tudi globoko zasidrani v svoji regionalni zavesti. Danes bi rekli, da so vzorni evropski državljani. Bistven del njihove identitete je tudi jezik. Številna topografska imena po vsej Avstriji nakazujejo na slovansko poreklo in tudi v Sloveniji bi bilo brez znanja nemškega jezika marsikomu delo oteženo. Jožefinska kartografija se ne izogiba vidni dvojezičnosti, ki dokazuje večstoletno navzočnost Slovencev in slovenščine na teh območjih, po drugi strani pa si zgodovinskega razvoja Maribora ne moremo predstavljati brez nemškega meščanstva. S tem bi rad opozoril na skupno preteklost, na katero bi morali biti ponosni. Kulturna izmenjava je bila v današnjih obmejnih regijah posebno raznolika in naravni sestavni del vsakdanjega življenja. Po pristopu Slovenije k EU lahko to tradicijo končno nadaljujemo in izgrajujemo brez pregrad.

Pri teh pogojih je težko razumeti, da sklepi avstrijskega ustavnega sodišča deloma še vedno niso izvedeni. Kot jedro problema v Avstriji pogosto navajajo neskladnosti znotraj organizacij koroških Slovencev, kar deloma tudi drži, kar pa naj ne bi smel biti argument za to, da temeljne pravice manjšin, ki so utemeljene v avstrijski državni pogodbi, še zmeraj niso v celoti izpolnjene s strani republike.

Manjkajočih dvojezičnih krajevnih napisov ne smemo uvrstiti med postranske probleme, ki motijo sicer miroljubno sobivanje dveh etničnih skupin. Za vsako politično delovanje velja, da je legalen okvir temelj za nadaljnji razvoj. Od avstrijske strani pričakujemo, da izpolni vse obveznosti do slovenske etnične skupine, čeprav razumemo, da nekatere določitve lahko dosežemo le postopoma.

Avstrija in Slovenija sta članici EU, ki se močno zavzemata za vrednote kot sta mednarodno pravo in mnogoplastno sodelovanje. Razen tega imata dobre in intenzivne bilateralne odnose na politični, gospodarski, kulturni ravni in tudi na mnogih drugih področjih. Naše partnerstvo v EU in drugih organizacijah naj nam omogoča, da najdemo tudi pri vprašanju krajevnih napisov rešitev, ki bo zadovoljiva za vse udeležence. Kandidatura Avstrije za sedež v Svetu Združenih narodov za človekove pravice je pri tem lahko dodatna motivacija. EU podpira sodelovanje v obmejnih regijah: tukaj je veliko manevrskega prostora, ne le z ozirom na nerešena vprašanja, temveč tudi glede prihodnosti, da bi sodelovali ne glede na regionalne razlike. Standardi EU in Sveta Evrope kot referenčne točke, nam lahko zagotovijo, da bodo manjšinska vprašanja z jasno politično voljo hitro in učinkovito rešena.

Narodne in jezikovne manjšine so v primerjavi z večino vedno prikrajšane, zato se morajo njihove pravice dosledno varovati. Ne smejo postati žrtve političnega vsakdana. Dvojezični krajevni napisi bi pri tem pomagali na simbolen in praktičen način, da bi njihovo življenje oblikovali še prijetneje. To bi bil tudi gesta medsebojnega spoštovanja, obogatitev krajev v zvezi z njihovo multikulturno dediščino.

Z velikim veseljem smo ugotovili, da se želi vedno več Avstrijk in Avstrijcev učiti slovenščine. Pri tem tudi oni izpostavljajo, da je dvojezična izobrazba velika prednost. Ne smemo pa pozabiti, da jezikovna kompetenca pri slovenski etnični skupini na avstrijskem Koroškem upada, zato moramo zbrati vse moči, da bi dolgoročno ohranili in zagotovili jezikovno raznolikost, ki nam je vsem pomembna.

90. obletnica koroškega plebiscita je enkratna priložnost, da na novo poženemo poskuse rešitve. V zadnjem času so tudi avstrijski zvezni in deželni politiki naredili pomembne poskuse zbliževanja. Pomembno je, da natančneje izdelamo časovni načrt, kajti volja je močnejša kot kdajkoli prej. Dialog za dokončno rešitev je predvidljiv in škoda bi bilo, če dobri sosedi te priložnosti za zaključek tega zgodovinskega poglavja ne bi izkoristili ter jo ponovno zamudili.

 

 

Aleksander Geržina,

veleposlanik Republike Slovenije na Dunaju

 

 

 

 

Gemeinsam in die Zukunft -  90 Jahre nach der Kärntner Volksabstimmung

 

Es ist schon 90 Jahre her. Am 10. Oktober 1920 haben sich die Kärntnerinnen und Kärntner bei der Volksabstimmung entschieden, dass ihre Zukunft im Rahmen des österreichischen Staatsgebildes besser gestaltet werden kann, und die von jugoslawischer Seite verwaltete Zone A, heute Südkärnten, kam wieder unter österreichische Verwaltung. Auch viele Slowenischsprachige haben ihre Stimme für Österreich abgegeben, manche vermuten sogar, dass die slowenischen Stimmen für den Verbleib des Gebiets in Österreich entscheidend waren. Erinnerungen an die k. u. k. Monarchie, Sorge um soziale Sicherheit, Angst vor dem scheinbar instabilen Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen; es gab viele Faktoren, die zu diesem Endergebnis geführt haben. In der Ersten Republik wurde die Minderheitenfrage jedoch nicht geregelt und während des Zweiten Weltkriegs wurde die slowenische Volksgruppe selbst zum Opfer nationalsozialistischer Gewalt.

Trotzdem ist die Volksabstimmung eine historische Tatsache: als legitime politische Entscheidung wurde sie vom Slowenien, samt den Konsequenzen für die slowenischsprachige Bevölkerung, nie bestritten. Dieses Jubiläum wird dennoch von einigen ungelösten Fragen, die sowohl in Klagenfurt/Celovec als auch in Wien und Ljubljana für düsteren Beiklang sorgen, überschattet.

Österreich garantiert den österreichischen Staatsangehörigen der slowenischen Minderheit in seinem Staatsvertrag die Bewahrung ihrer Identität; hier werden aber nicht alle Voraussetzungen erfüllt. Als Beobachter von außen würde man vielleicht vermuten, es handele sich um ein Missverständnis, da sich sonst die Beziehungen zwischen den beiden Staaten in allen Bereichen als ausgezeichnet beschreiben lassen. Noch immer stoßen wir auf  heftige Diskussionen oder sogar auf populistische Gefühlsausbrüche, die die Willensbereitschaft zur definitiven Lösung auf beiden Seiten gedämpft haben.

Slowenischsprachige Kärntnerinnen und Kärntner sind loyale österreichische StaatsbürgerInnen und gleichzeitig in ihrem regionalen Bewusstsein tief verankert. Heute würde man sagen, sie sind vorbildliche europäische Bürger. Ein wesentlicher Teil ihrer Identität ist auch die Sprache. Viele topographische Namen in ganz Österreich weisen auf die slawische Herkunft hin, aber auch in Slowenien würde man bei so mancher Berufsausübung ohne das deutsche Wortgut nicht auskommen. Josephinische Kartographie scheut nicht vor der sichtbaren Zweisprachigkeit, die jahrhundertenlange Anwesenheit von Slowenen und slowenischer Sprache in diesen Gebieten belegt, andererseits kann man sich die historische Entwicklung von Maribor ohne deutschsprachiges Bürgertum gar nicht vorstellen. Damit möchte ich auf die gemeinsame Vergangenheit aufmerksam machen, auf die wir stolz sein müssten. Der kulturelle Austausch war in den heutigen Grenzregionen besonders vielfältig und ein natürlicher Bestandteil des Lebens. Nach dem EU-Beitritt Sloweniens können wir diese Tradition endlich einmal barrierefrei fortsetzen und ausbauen.

Mit diesen Voraussetzungen ist es schwierig zu verstehen, dass die Beschlüsse des österreichischen Verfassungsgerichtshofes teilweise noch immer nicht umgesetzt worden sind. Als Kern des Problems werden in Österreich öfter die Unstimmigkeiten innerhalb der Organisationen der Kärntner Slowenen angeführt, was manchmal auch zutrifft, das soll jedoch kein Argument dafür sein, dass die im österreichischen Staatesvertrag verankerten Grundrechte der Minderheiten seitens der Republik noch immer nicht zur Gänze erfüllt sind.

Die fehlenden Ortstafeln können nicht als ein nebensächliches Problem, das das ansonsten friedliche Miteinanderleben zweier Volksgruppen stört, eingestuft werden. Es gilt für jedes politische Handeln, dass ein legaler Rahmen eine feste Grundlage zur Weiterentwicklung bildet. Von österreichischer Seite wird erwartet, alle ausstehenden Verpflichtungen gegenüber der slowenischen Volksgruppe zu erfüllen, obwohl wir verstehen, dass einige Bestimmungen nur schrittweise erzielt werden können. 

Österreich und Slowenien sind EU-Mitglieder, die sich stark für Werte wie internationales Recht und vielschichtige Kooperation einsetzen. Dazu kommen gute und intensive bilaterale Beziehungen auf politischer, wirtschaftlicher, kultureller Ebene sowie auf vielen anderen. Unsere Partnerschaft innerhalb der EU und anderen Organisationen soll uns ermöglichen, auch bezüglich der Ortstafelfrage eine für alle Beteiligten befriedigende Lösung zu finden. Die Kandidatur Österreichs für den UN-Menschenrechtsrat kann dabei eine zusätzliche Motivation sein. In der EU wird die Kooperation zwischen den Grenzregionen gefördert: hier herrscht großer Spielraum, nicht nur in Hinsicht auf ungelöste Fragen, sondern auch was die zukünftigen Perspektiven betrifft, jenseits der regionalen Unterschiede zu denken. Die Standards der EU und des Europarates als Referenzpunkt, können uns vergewissern, dass Minderheitenfragen mit einem klaren politischen Willen schnell und effektiv gelöst werden können.

Nationale und sprachliche Minderheiten sind gegenüber der Mehrheit immer benachteiligt, deswegen müssen ihre Rechte konsequent geschützt werden. Sie dürfen nie dem politischen Alltag zum Opfer fallen. Die zweisprachigen Ortstafeln würden dabei auf symbolische und praktische Weise helfen, ihr Leben noch angenehmer zu gestalten. Es wäre auch eine Geste gegenseitigen Respekts, eine Bereicherung der Orte im Bezug auf ihr multikulturelles Erbe.

Mit großer Freude haben wir bemerkt, dass immer mehr ÖsterreicherInnen Slowenisch lernen wollen. Die zweisprachige Ausbildung wird als ein wichtiger Vorteil betrachtet. Wir müssen uns aber vor Augen halten, dass die sprachliche Kompetenz bei der slowenischen Volksgruppe in Kärnten eine fallende Tendenz aufweist, deshalb müssen wir alle Kräfte sammeln, um die sprachliche Vielfalt, die unser gemeinsames Anliegen ist, langfristig aufrechtzuerhalten.  

            Das 90-jährige Jubiläum der Volksabstimmung bietet uns eine einzigartige Gelegenheit, den Lösungsversuchen einen neuen Schwung zu geben. In letzter Zeit wurden auch seitens österreichischer Bundes- und Landespolitiker wichtige Annäherungsversuche gemacht. Der Zeitplan muss noch genauer ausgearbeitet werden, der Wille ist aber größer denn je. Der Dialog zur endgültigen Lösung zeichnet sich ab und es wäre schade, wenn wir als gute Nachbarn die Gelegenheit die Gunst der Stunde zu nützen, um dieses Kapitel der Geschichte abzuschließen, diesmal wieder verspielen würden.

 

Aleksander Geržina,

slowenischer Botschafter in Wien